Citronsyra (2007)

bild 

        

 
bild
CAS-nr 77-92-9
Synonymer
2-Hydroxi-1,2,3-propantrikarboxylsyra
E 330
CAS-nr 5949-29-1
Citronsyra monohydrat
Fysikaliska data
Smältpunkt: 153°C
Kokpunkt: sönderfaller >175°C
Ångtryck: mycket lågt
Vattenlöslighet:  590 g/l

Citronsyra är genomskinliga kristaller som säljs som ett vitt pulver. Ämnet tar gärna upp vatten, oftast bildas monohydrat. Den innehåller tre syragrupper och är därför en utmärkt buffert. Dessutom innehåller den en hydroxylgrupp som tillsammans med syragrupperna lätt fångar in flervärda, positiva joner t.ex. metalljoner och bildar kelat. När en metalljon är kelaterad kan den t.ex. förlora sin ursprungsfärg eller fortsätta vara i lösning fast den borde falla ut vid aktuellt pH eller bli inaktiv som katalysator. Möjligheten att kelatera är tillsammans med den pH-reglerande funktionen och dess ofarlighet anledningen till citronsyrans mångsidiga användning.

Citronsyra ingår i den sekvens av reaktioner som finns hos alla levande varelser för att få energi ur nedbrytning av kolhydrater och fett via acetat till koldioxid och vatten. En människa innehåller ca 1mg citronsyra per kg kroppsvikt.

Den är den enda större industrikemikalie som framställs helt på biologisk väg. Den framställs genom att mögelsvampen Aspergillus Niger får växa i socker/saltblandning med god lufttillförsel varvid den bildar så mycket citronsyra att denna sedan går att fälla ut med kalk och rena upp.
Av citronsyrans derivat är natriumsaltet, natriumcitrat, och estrar med enkla alkoholer t.ex. etylcitrat de mest använda.

Världsproduktionen 1998 av citronsyra var 880 000 ton.

Den mesta citronsyran, ca 70%, används i livsmedel, drycker och godis. Förutom att det smakar syrligt sänker ämnet pH, vilket bl.a. hindrar bakterietillväxt och påverkar gelning i livsmedel och kosmetiska produkter. Det fungerar som antioxidant och hindrar härskning. Genom sin förmåga att bilda kelat stabiliserar och dispergerar citronsyra blandningar mellan olika faser som fett och vatten. Citronsyraestrar med etanol och butanol används som mjukgörare i PVC som är avsedd till livsmedelsförpackningar.

Inom läkemedelssektorn används citronsyra för att hindra blod från att koagulera och som distributör av kalcium- och järnjoner i vitamintabletter. Förmågan att kelatera metaller används också för att lösa in mikronäringsämnen i flytande växtnäring.

I hushållet har citronsyra, förutom i livsmedel, sin största användning i olika typer av rengöringsmedel. I tvättmedel fungerar citronsyra som builder, dvs. det binder kalciumjoner i vattnet och förbättrar därigenom de egentliga tensidernas tvättverkan. Citronsyra ersätter här, tillsammans med bl.a. zeoliter, de traditionellt använda fosfaterna. Även i övriga rengöringsmedel utnyttjas förmågan att fånga upp och lösa in metalljoner. Det är mest använt för att ta bort avlagringar av kalk och rost.

Fasthållandet av metalljoner gör också att citronsyra används för att reglera hastigheten vid elektrolytisk metallytbeläggning och vid härdning av cement och andra keramiska material.

Citronsyra tillsätts både i tobaken och i cigarettpappret för att reglera att brinntiden blir lika för de båda materialen.