hormostar

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

2212
1966-11-22
1990-12-31

Utfasningsinformation

1990-12-31
1991-12-31
1992-12-31
Övriga vätskor för direktapplicering (direktanvändning)
2 L
 • Mot ogräs i stråsäd, gräsfröodlingar och gräsmattor.
 • @Följande text skall ingå i medlets märkning och placeras i anslutning till användningsområdet:@
 • Medlet får ej användas på plats där allmänheten får fritt färdas.
 • "Får ej användas på plats där allmänheten får fritt färdas."

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • 5102: Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
 • 5271: Farligt vid förtäring, hudkontakt och inandning.
 • 5353: Tvätta noggrant med tvål och vatten efter hudkontakt.
 • 5354: Byt arbetskläder efter spill på dessa.
 • 5355: Rengör skyddsutrustningen väl efter arbetets slut.
 • 6702: Risk för skador på annan växtlighet vid vinddrift.
 • 7866: Använd skyddshandskar av oljetätt material och skyddskläder.
 • 7867: Använd halvmask med dammfilter klass II b om risk för inandning föreligger.
 • 8015: Undvik kontakt med hud och ögon, inandning av sprutdimma samt kontakt med kontaminerat arbetsredskap.
 • Andreaskors
 • Hälsoskadlig

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


1989-05-17
1990-12-31
Återkallande
Firman

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
1989-11-08 1990-12-31 Ändrat produktgodkännande
1987-06-25 1990-12-31 Ändrat produktgodkännande
1966-11-22 1990-12-31 Produktgodkännande