EXTERIS StressGard

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

5461
2018-06-19
2019-07-31
Suspensions koncentrat (flytande koncentrat)
2 L
 • Mot snömögel på tee, green och krage på golfbanor.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P261 Undvik att inandas sprej.
 • P280 Använd skyddshandskar.
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Varning
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2018-06-19
2018-06-19
Produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)