Instrata Elite

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

5466
2018-06-28
2019-10-31
Suspensions koncentrat (flytande koncentrat)
2 L
  • Mot svampangrepp på tee och green på golfbanor.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

  • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  • EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
  • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
  • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
  • P391 Samla upp spill.
Varning
  • 4.1 Farligt för vattenmiljön, akut fara - Kategori: Akut 1
  • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2018-11-21
2018-11-21
Ändrat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2018-06-28 2019-10-31 Produktgodkännande