Forester

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

4808
2007-12-05
2018-11-01
2020-10-31
Emulsion, olja i vatten
2 L
 • Mot insektsangrepp på obarkat virke.
 • Mot insektsangrepp på barrträdsplantor.
 • Innehavaren av produktgodkännandet ska i produktens märkning ange hur förpackningar med behandlade plantor ska märkas. Hur förpackningar med behandlade plantor ska märkas framgår av bilaga 3 till beslutet.
 • Innehavaren av produktgodkännandet ska i produktens märkning ange hur behandlat obarkat virke ska märkas. Hur obarkat virke ska märkas framgår av bilaga 3 till beslutet.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H302 Skadligt vid förtäring
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P261 Undvik att inandas sprej.
 • P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 • P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare .
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • SPe 8 Farligt för bin. Får inte användas där bin aktivt söker efter föda.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Varning
 • 3.1 Akut toxicitet - Kategori 4
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2018-10-26
2018-11-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2017-11-13 2018-10-31 Ändrat produktgodkännande
2016-11-15 2018-10-31 Ändrat produktgodkännande
2016-01-01 2018-10-31 Förnyat produktgodkännande
2015-05-05 2015-12-31 Omprövning
2012-01-01 2015-12-31 Förnyat produktgodkännande
2008-04-08 2011-12-31 Ändrat produktgodkännande
2007-12-05 2011-12-31 Produktgodkännande