PRIO-databasen

CMR (kategori 1A och 1B):
Cancerframkallande
Mutagent
Reproduktionstoxiskt
PBT/vPvB
Särskilt farliga metaller:
Kadmium (Cd)
Kvicksilver (Hg)
Bly (Pb)
Hormonstörande
Ozonstörande
Mycket hög akut giftighet
Allergiframkallande
Hög kronisk giftighet
Mutagent (kategori 2)
Miljöfarligt, långtidseffekter
Potentiella PBT/ vPvB
Visa komplexa kolväten (Bilaga 6, Klass.o.märkning)
Visa Cd-, Hg - och Pb - föreningar