Formaldehyd (uppdaterad 2010)

bild

Cas-nr: 50-00-0
Synonymer:
Metanal (IUPAC)
Oxometan
Oximetylen
Formalin (vattenlösning av formaldehyd)
Fysikaliska data:
Smältpunkt: -92°C
Kokpunkt: -21°C
Ångtryck: -
Vattenlöslighet: < =550 g/l
Paraformaldehyd
(polymeriserad formaldehyd)
Cas-nr: 30525-89-4
 

Formaldehyd är en viktig baskemikalie. Den är reaktiv, har hög renhet och är förhållandevis billig. Det är en färglös gas med stickande karakteristisk lukt. Gasen polymeriserar vid rumstemperatur men är relativt stabil vid 80-100 °C. Vanligen säljs formaldehyd som 25 - 60 % vattenlösning (formalin) och stabiliseras med ca 10-15 % metanol för att undvika polymerisation. Paraformaldehyd utgörs av polymeriserad formaldehyd i fast form och används när t. ex. låg vattenhalt eftersträvas.

Formaldehyd används i ren form som konserveringsmedel och desinfektionsmedel. Även ämnen som kan avge formaldehyd (t. ex. hexametylentetraamin) används som konserveringsmedel. Formaldehyd har en korrosionshämmande effekt och används därför inom metallindustrin. Inom fotografi förekommer formaldehyd dels som härdare i emulsionsskiktet i film och dels som stabilisator i stabiliseringsbad för pigment m.m. i det ljuskänsliga emulsionskiktet.

Stora mängder formaldehyd används som syntesråvara.

De största mängderna går till produktion av polymerer tillsammans med urea eller melamin. Urea-formaldehydpolymer används huvudsakligen som bindemedel vid tillverkning av spånplattor och liknande produkter medan melamin-formaldehydpolymerer huvudsakligen används som bindemedel vid tillverkning av laminat och lacker m. m. Fenol-formaldehydpolymerer används för liknande ändamål och för pressmassor. Urea-formaldehydhartser används också för antiskrynkelbehandling av textilier. Låga halter formaldehyd kan finnas kvar som restmonomer i produkterna.

Plaster av urea-formaldehydpolymer eller melamin-formaldehydpolymer ingår bland aminoplasterna, som har bred användning inom många områden. Fenol-formaldehydplast används t. ex. då värmetålighet hos plastmaterialet krävs. Acetalplasten oximetylenplast tillverkas också av formaldehyd. Denna plast används som material i olika konstruktions- och maskindetaljer.

Formaldehyd används för syntes av polyoler som pentaerytritol och trimetylolpropan, som används vid tillverkning av polyuretanplast och alkyder.

Komplexbildarna EDTA och NTA syntetiseras från hydroxiacetonitril (formaldehyd cyanohydrin) och etendiamin respektive ammoniak. Hydroxiacetonitril produceras av formaldehyd och vätecyanid.

Inom EU tillverkades 2007 cirka 3 000 000 ton formaldehyd. Världsproduktionen var 2006 cirka 21 000 000 ton.

Formaldehyd upptäcktes 1859. I Sverige byggdes en fabrik för tillverkning av ämnet 1905. Som råvara användes metanol som utvunnits från kolning av trä.

Kring sekelskiftet 1900 började material gjorda av fenol och formaldehyd framställas. Blandat med fyllmedel som sågspån erhölls pressmassor som kunde gjutas till föremål. Bakelit är just ett sådant material och räknas som det första kommersiella plastmaterialet. Plasten mjuknade inte vid uppvärmning och kunde användas som isolerande material i exempelvis kastruller och strykjärn. Snart började liknande material framställas också i Sverige.

Den formaldehyd som idag används i Sverige produceras till allra största delen inom landet. Utgångsämne vid produktionen är importerad metanol.