Alkohol (C6-18) etoxilater 
(ändr. 2006)


bild

bild

ALKOHOL (C6-18)ETOXILATER
Synonymer
Etoxilerad alkohol
Fettalkoholetoxilat
Alkoholetoxilat
Polyoxietylenalkoholeter
Polyetylenglykol alkoholeter

Smältpunkt: 6°C för ett C9 etoxilat
32-34°C för ett C16 etoxilat
Kokpunkt: oftast >200°C för ett C12-C15 etoxilat
Ångtryck: <0,001 kPa (20°C) för ett C9 etoxilat
Vattenlöslighet: varierande, se texten

Alkoholetoxilat är klara till ljusgula vätskor eller vaxer med fadd lukt. Smältpunkt, viskositet och vattenlöslighet är beroende både av hur lång alkoholen är och hur många etoxigrupper som adderats, dock ju längre kolkedjor ju högre viskositet och smältpunkt. Eftersom det rör sig om stora molekyler förångas ämnet i liten utsträckning. 

En alkoholetoxilatmolekyl innehåller en lipofil (fettvänlig) alkoholdel och en hydrofil (vattenvänlig) etoxikedjedel, ju fler etoxigrupper ju fler möjligheter till vätebindningar och därmed förknippad vattenlöslighet. För att molekylen skall vara fullständigt vattenlöslig krävs det att ca 60-75% av vikten består av etoxikedjan. Vattenlösligheten minskar med ökad temperatur efter hand som vätebindningen försvåras av molekylernas värmerörelser. Genom att den innehåller delar som föredrar olika omgivning kommer molekylen att lägga sig i gränsskikt mellan olja (fett) och vatten, alkoholdelen i oljan, etoxidelen i vattnet. Det är därmed ett ytaktivt ämne. Eftersom det inte är laddat kallas det nonjoniskt. Lösningar av ytaktiva ämnen har, beroende på ämnets kemiska utseende och halt, en kombination av rengörande (detergent), skumbildande, vätande, emulgerande, lösande och dispergerande egenskaper. Ofta används en blandning av flera olika ytaktiva ämnen för att produkten skall få optimal funktion. 

Alkoholetoxilat produceras genom att alkohol reagerar med oxiran (etenoxid eller EO). Alkoholen kan vara framställd från sönderdelad petroleum (via eten, propen och kolmonooxid) eller från vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. Eftersom dessa källor inte ger alkohol med bara en kolkedjelängd kommer alkoholetoxilat att vara reaktionsprodukter av en mängd olika alkoholer med polyetenoxidkedjor av likaledes varierande längd. De är heterogena till sina kemiska sammansättningar men tillräckligt homogena när det gäller eftersträvade tekniska egenskaper. En oxietylengrupp –OCH2CH2- bidrar något mer till ämnets hydrofila egenskaper än en metylengrupp -CH2- i alkoholkedjan till de lipofila. Ofta kvarstår någon procent alkohol i den färdiga rektionsprodukten. Alkoletoxilat har framställs sedan 40-talet och produceras även i Sverige. 

Omsättningen av samtliga ytaktiva ämnen var i USA ca 5 miljoner ton år 1993 och av detta var ca 1/3 nonjoniska, huvudsakligen alkohol- eller alkylfenoletoxilat. Då användes knappt 50 % av alla ytaktiva ämnen i hushållsprodukter och knappt 10 % i produkter till personlig hygien. 18 % av konsumtionen av ytaktiva ämnen i USA utgjordes 1995 av alkoholetoxilater. 

I Sverige används årligen ca 5000 ton alkoholetoxilater i tusentals kemiska produkter för hushåll och industrier. De fungerar som detergenter, d.v.s. de löser in lite smuts/fett i mycket vatten, som emulgeringsmedel, dvs de hjälper till att bilda stabila system av mer fett i mindre vatten och som dispergeringsmedel eftersom de tack vare sin långa etoxisvans kan bilda tillräckligt många vätebindningar med omgivande vatten för att kunna hålla små partiklar i lösning. De har blivit ett alternativ till nonylfenoletoxilat i de flesta användningar eftersom de har liknande funktion och pris men bättre miljömässiga egenskaper.
Cas-nr  Kolkedje- 
längd
Namn, synonymer
9002-92-0  12  Dodecyletoxilat, polyoxietylenlauryleter, lauryletoxilat, Laureth
9004-95-9 16 Hexadecyletoxilat, polyoxietylencetyleter, cetyletoxilat
9004-98-2 18 Oktadecenyletoxilat, polyoxietylenoleyleter, oleyletoxilat, Oleth
9005-00-9 18 Oktadecyletoxilat, stearylalkoholetoxilat, stearyletoxilat, Steareth
9043-30-5 13 Isotridecyletoxilat, etoxilerad isotridecanol, isodekanoletoxilat
24938-91-8 13 Tridecyletoxilat, etoxilerad tridecanol, Trideth
26183-52-8 10 Decyletoxilat, decylalkoholetoxilat, polyetylenglykoldecyleter
27306-79-2 14 Tetradecyletoxilat, myristylalkoholetoxilat
34398-01-1 11 Undecyletoxilat, polyetylenglykolundecyleter
61791-13-7 8-18 Kokosoljealkoholetoxilat, etoxilerade kokosnötsoljealkoholer
61791-28-4 16-18 Talgfettalkoholetoxilat, etoxilerad talgalkohol
61827-42-7 10 Isodecyletoxilat, isodecylalkoholpolyetylenglykol
64425-86-1 13-15 Alkohol(C13-15)etoxilat, etoxilerade C13-15 alkoholer
66455-14-9 12-13 Alkohol(C12-13)etoxilat, polyetylenglykol(C12-C13)alkyleter
66455-15-0 10-14 Alkohol(C10-14)etoxilat, (C10-14)alkohol etoxilerad
67254-71-1 10-12 Alkohol(C10-12)etoxilat, etoxilerade C10-12 alkoholer
68002-97-1 10-16  Alkohol(C10-16)etoxilat, C10-16 alkylalkoholetoxilat
68131-39-5 12-15 Alkohol(C12-15)etoxilat, linjär primär (C12-15)alkoholetoxilat
68131-40-8 11-15 Alkohol(C11-15-sekundära)etoxilat
68155-01-1 16-18 Alkohol(C16-18-omättad alkyl)etoxilat
68213-23-0 12-18 Alkohol(C12-18)etoxilat
68439-45-2 6-12 Alkohol(C6-12)etoxilat
68439-46-3 9-11 Alkohol(C9-11)etoxilat
68439-49-6 16-18 Alkohol(C16-18)etoxilat, C16-18-fettalkoholetoxilat
68439-50-9 12-14 Alkohol(C12-14)etoxilat
68439-54-3 11-13  Alkohol(C11-13-grenad)etoxilat
68526-94-3 12-20 Alkohol(C12-20)etoxilat
68551-12-2 12-16 Alkohol(C12-16)etoxilat
68920-66-1 16-18 Alkohol(C16-18 och C18-omättade)etoxilat
69011-36-5 13 Grenad tridecyletoxilat, isotridekanoletoxilat
69013-19-0 8-22 Alkohol(C8-22)etoxilat
69227-20-9 16-22 Alkohol(C16-22)etoxilat
71060-57-6 8-10 Alkohol(C8-10)etoxilat
71243-46-4 8-16 Alkohol(C8-16)etoxilat
74432-13-6 Alkoholetoxilat
78330-20-8 9-11 Alkohol(C9-11-iso, C10-rika)etoxilat
78330-21-9 11-14 Alkohol(C11-14-iso, C13-rika)etoxilat
84133-50-6 12-14 Alkohol(C12-14-sekundära)etoxilat
97043-91-9 9-16 Alkohol(C9-16)etoxilat
106232-83-1 12-15 Alkohol(C12-15-grenade och linjära)etoxilat
120944-68-5 14-15 Alkohol(C14-15-grenade och linjära)etoxilat
127036-24-2 11 Grenad och linjär undecylalkoholetoxilat
157707-43-2 8-18 Alkohol(C8-18)etoxilat, C8-18-fettalkoholetoxilat