Topsin WG

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

4302
1998-12-30
2006-01-01
2010-03-01

Utfasningsinformation

2010-03-01
2011-03-01
2012-03-01
Vattendispergerbart granulat
1 L
  • Mot svampsjukdomar i odlingar av höstsäd, prydnadsväxter och i gräsmattor.
  • Mot markburna svampsjukdomar i samband med sådd och plantering av prydnadsväxter genom jordbehandling.
  • Behandling av höstsäd får ske senast i 2-nodstadiet.
  • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.
  • För att kunna påräkna ett fortsatt godkännande skall ansökan följa dokumentationskraven i bilaga 3 till rådets direktiv 91/414/EEG.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

  • BR217: Giftigt för daggmask och andra marklevande organismer.
  • 1012: Vid sprutning
  • BS258: Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2).
  • 1038: Särskilda miljörisker
  • BS441: Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2010-02-25
2010-03-01
Återkallande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2006-11-13 2010-02-28 Ändrat produktgodkännande
2006-06-08 2010-02-28 Ändrat produktgodkännande
2006-01-01 2010-02-28 Förnyat produktgodkännande
2004-01-01 2005-12-31 Förnyat produktgodkännande
2003-02-03 2003-12-31 Ändrat produktgodkännande
2002-01-01 2003-12-31 Förnyat produktgodkännande
1999-06-30 2001-12-31 Ändrat produktgodkännande
1998-12-30 2001-12-31 Produktgodkännande