Topsin Fl

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

3666
1985-09-18
1996-12-05
1998-12-31

Utfasningsinformation

1998-12-31
1999-12-31
2000-12-31
Övriga vätskor för direktapplicering (direktanvändning)
1 L
 • Mot svampangrepp i odlingar av höstsäd och prydnadsväxter.
 • För jordbehandling mot markburna svampsjukdomar i samband med sådd och plantering av prydnadsväxter.
 • Behandling av höstsäd får ske senast i 2-nodstadiet.
 • I bruksanvisningen skall följande text stå:
 • Medel som innehåller eller bildar bensimidazoler (karbendazim eller tiofanatmetyl) får endast användas en gång per gröda.
 • Medel som innehåller eller bildar bensimidazoler (karbendazim eller tiofanatmetyl) får endast användas en gång per gröda.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • R21/22: Farligt vid hudkontakt och förtäring.
 • BR120: Farligt vid inandning av sprutdimma.
 • R43: Kan ge allergi vid hudkontakt.
 • R36: Irriterar ögonen.
 • BR214: Mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer.
 • R53: Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
 • BR217: Giftigt för daggmask och andra marklevande organismer.
 • BS247: Använd skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder.
 • 1003: Vid risk för inandning
 • BS258: Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2).
 • BS502: Vid stänk i ögonen spola genast med mjuk vattenstråle i några minuter.
 • BS512: Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten.
 • 1038: Särskilda miljörisker
 • BS441: Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag.
 • Andreaskors
 • Hälsoskadlig

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


1998-12-09
1998-12-31
Återkallande
Firman

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
1996-12-05 1998-12-31 Förnyat produktgodkännande
1996-01-30 1998-12-31 Ändrat produktgodkännande
1992-12-22 1998-12-31 Ändrat produktgodkännande
1991-12-20 1998-12-31 Förnyat produktgodkännande
1991-04-08 1998-12-31 Ändrat produktgodkännande
1990-10-31 1998-12-31 Förnyat produktgodkännande
1989-04-04 1998-12-31 Ändrat produktgodkännande
1987-06-25 1998-12-31 Ändrat produktgodkännande
1985-09-18 1998-12-31 Produktgodkännande