fennotox s2

 

Produktuppgifter

3350
1977-11-18
1982-09-30
Pulver
2
  • Mot blånad och mögel på virke.

Märkning

  • 5102: Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
  • 5229: Farligt att förtära och inandas.
  • 5234: Akta ögon, hud och kläder.
  • 5306: Har medlet varit i beröring med huden, tvätta med tvål och vatten.
  • 5336: Vid stänk i ögonen skölj genast med rikligt med vatten.
  • 7802: Vid risk för stänk i ansiktet använd cellonskärm.
  • 7828: Vid beredning av brukslösning bör helmask med dammfilter klass II b användas.
  • 7829: Använd skyddshandskar och skyddsförkläde vid hantering av såväl medlet som det våta nybehandlade virket.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


1982-09-30
1982-09-30
Återkallande Interimistiskt (ej tidsbestämt) beslut

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
1977-11-18 Produktgodkännande