topsin m

 

Produktuppgifter

3290
1976-09-24
1986-12-31
Pulver
2
  • Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter, för jordbehandling mot markburna svampsjukdomar i samband med sådd och plantering, mot utvintringssvampar i höstsäd.
  • Mot stråknäckarsvamp och brunfläcksjuka vid vårbehandling av höstsäd före axgång.
  • Endast för yrkesmässigt bruk.

Märkning

  • R20/21: Farligt vid inandning och hudkontakt.
  • BS210: Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
  • S214: Använd andningsskydd [halvmask med partikelfilter klass II b (P2)].
  • BS401: Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
  • BS507: Vid hudkontakt tvätta genast med tvål och vatten.
  • S826: Behandling av ätliga växtdelar får ej ske senare än 14 dagar före skörd.
  • S909: Får spridas från luften mot utvintringssvampar i höstsäd (endast höstbehandling) samt mot stråknäckarsvamp och brunfläcksjuka vid vårbehandling av höstråg före axgång i situationer där användning av markaggregat p g a markens beskaffenhet är uppenbart omöjlig.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


1986-02-11
1986-12-31
Återkallande
Firman

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
1976-09-24 1990-12-31 Produktgodkännande