Mustang Forte

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

5266
2016-10-27
2019-03-01
2019-11-30
Suspensionsemulsion
2 L
 • Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, höstråg, höstrågvete och vårhavre.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H302 Skadligt vid förtäring
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • 6 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder.
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare .
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
Varning
 • 3.1 Akut toxicitet - Kategori 4
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2019-01-30
2019-03-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2019-12-01 2020-11-30 Förnyat produktgodkännande

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2018-05-30 2019-02-28 Ändrat produktgodkännande
2018-05-18 2019-02-28 Ändrat produktgodkännande
2018-03-01 2019-02-28 Förnyat produktgodkännande
2017-10-27 2018-02-28 Ändrat produktgodkännande
2017-01-01 2018-02-28 Förnyat produktgodkännande
2016-10-27 2016-12-31 Produktgodkännande