ACS Boron Rods

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

5198
2015-03-05
2020-03-08
Tabletter för direktapplicering
2
  • Mot rötsvampar i trä.

Märkning

  • H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P281 Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
  • P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
  • P405 Förvaras inlåst.
  • P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
Fara
  • 3.7 Reproduktionstoxicitet - Kategori 1B

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2019-03-22
2019-03-22
Ändrat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2015-03-05 2020-03-08 Produktgodkännande