VectoBac GR

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4924
2010-06-24
2015-05-01
2025-04-30
Granulat
Får endast användas yrkesmässigt
 • Mot larver av översvämningsmygg, Aedes cinereus, Aedes rossicus, Aedes vexans, Aedes caspius, Aedes detritus, Aedes dorsalis och Aedes sticticus, i temporärt översvämmade områden. Med temporärt översvämmade områden menas områden som normalt är torra men översvämmas vid hög vattenföring, såsom vid höga nederbördsmängder och snösmältning.
 • Bekämpning av stickmygglarver får endast utföras i områden där 1. antalet vuxna översvämningsmyggor överstiger 1000 i en fälla vid åtminstone ett tillfälle (under en fångstnatt); eller 2. 500 vuxna översvämningsmyggor i en fälla (under en fångstnatt) under två av fyra påföljande nätter; eller 3. antalet larver av översvämningsmyggor överstiger i medeltal fyra larver per liter vatten i stora vatten i stora vattensamlingar eller 50 larver per liter vatten i mindre vattensamlingar eller diken (0,1 - 10 m2). Detta ska fastställas genom 10 provtagningar på 20 provpunkter lämpligt fördelade över varje yta som avses bekämpas. Antalet vuxna översvämningsmyggor påvisas genom mätning med koldioxidbetade CDC-fällor. Fällorna ska vara utplacerade i närheten av platser där människor bor eller uppehåller sig, både i skogskanten vid närbelägna möjliga översvämningsområden och i bebyggda områden.
 • Bekämpning får endast utföras då 1. översvämningsvattnet har slutat stiga och målarternas ägg kläckts till larver; och 2. mängden stickmygglarver i genomsnitt överstiger fyra larver per liter vatten i stora vattensamlingar eller 50 larver per liter vatten i mindre vattensamlingar eller diken (0,1 - 10 m2). Detta ska fastställas genom 10 provtagningar på 20 provpunkter lämpligt fördelade över varje yta som avses bekämpas.
 • Doseringen får uppgå till högst 20 kg per hektar och medlet ska fördelas jämnt över bekämpningsytan (i genomsnitt 2 g per kvadratmeter).
 • Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid rengöring av spridningsutrustning är den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, de sjöar och vattendrag samt omgivande mark där bekämpning inte ska ske och annans egendom. Utrustning för spridning av bekämpningsmedel ska vara anpassad för ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad.
 • Informations- och kunskapskrav
 • Den som ansvarar för bekämpningen ska säkerställa att den personal som deltar i bekämpningsarbetet har kunskap om 1. översvämningsmyggor; 2. dokumentering av deras förekomst, både som larver och adulter; 3. hantering av relevant spridningsutrustning; och 4. hur föreskriven dosering uppnås Den som sprider bekämpningsmedlet ska anteckna varje sådan åtgärd. Av dokumentationen ska framgå vilken dos som använts, tidpunkt och plats för spridningen, temperatur och vindförhållanden samt mätdata av mygglarvsnivåer enligt ovan samt även myggförekomst, adulter och larver, efter bekämpning. Dokumentationen ska sparas i tio år och ska vid begäran kunna uppvisas för tillsynsmyndighet och göras tillgänglig för forskning. All bekämpning ska årligen anmälas skriftligen till berörd länsstyrelse och kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet senast fyra veckor innan bekämpning sker. Anmälan ska innehålla 1. kontaktuppgifter till den som ansvarar för bekämpningen; 2. redogörelse av behovet av bekämpning; 3. uppgifter om beräknad tidpunkt och tidsperiod för bekämpning, 4. dos; 5. spridningsområdets läge och storlek; 6. kopia på medlets etikett eller produktblad; 7. en specificering av de stickmyggor som är målarter i aktuellt område; 8. en uppskattning av förväntat antal bekämpningsinsatser under säsongen; och 9. redogörelse för hur villkoren i produktgodkännandet uppfylls.
 • Den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten får färdas fritt ska minst en vecka före spridningen informera om denna på väl synliga anslag. Anslagen ska vara av minst A5-format och av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla följande: 1. karta, kartskiss eller beskrivning över spridningsområdet; 2. namn, adress och telefon till den som ska utföra spridningen och i förekommande fall till den för vars räkning spridningen ska ske; 3.avsikten med spridningen samt bekämpningsmedlets namn och registreringsnummer; 4. spridningsmetod; 5. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen; och 6. var ytterligare uppgifter om spridningen kan erhållas. Anslagen ska tas bort inom åtta månader efter det att spridningen avslutats, dock tidigast en månad efter spridningen.
 • Samtycke ska inhämtas av markägare inom berört spridningsområde innan bekämpningen påbörjas. Markägare ska upplysas om att arrendatorer ska informeras om samtycket.
 • Vid olyckor då större mängd bekämpningsmedel spridits ut oavsiktligt ska räddningstjänsten omedelbart underrättas. Om bekämpningsmedel oavsiktligt spridits ut över mark i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare snarast underrättas. Om bekämpningsmedel oavsiktligt spridits ut över vatten ska den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet snarast underrättas. Ansvarig för att underrättelse sker är den som ansvarar för bekämpningen.
 • Användningsområde och dosering, informations- och kunskapskrav samt riskupplysningar och skyddsanvisningar ska framgå av bruksanvisningen.
 • Spridning med luftfartyg kräver särskild dispens enligt miljöbalken (1998:808) 14 kap 7,9 §§.
 • Åtgärder i skyddade områden såsom bekämpning av översvämningsmyggor omfattas av föreskrifter som reglerar olika verksamheter, till exempel naturreservat, nationalpark, natura 2000-område eller vattenskyddsområde vilka alla tas upp under 7 kap miljöbalken. Tillstånd krävs för bekämpning i särskilt skyddade områden enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.
 • Särskilda försiktighetsmått vid spridning
 • Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
 • Vid risk för inandning, använd lämpligt andningsskydd.
 • En god hygien ska iakttas och händer bör tvättas innan övergång till annan verksamhet.

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2017-09-11
2017-09-11
Ändrat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2015-05-01 2025-04-30 Förnyat produktgodkännande
2015-01-01 2015-04-30 Förnyat produktgodkännande
2010-06-24 2014-12-31 Produktgodkännande