Topsin WG

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

4888
2010-03-01
2018-11-01
2020-10-31
Vattendispergerbart granulat
1 L
 • Mot svampangrepp i odlingar av höstvete, råg och höstkorn.
 • Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut
Mot fruktträdskräfta i odlingar av äpple och päron efter skörd.
Visa beslut

Märkning

 • H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
 • H302 Skadligt vid förtäring
 • H332 Skadligt vid inandning
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • P308 + P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
 • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)
Varning
 • 3.1 Akut toxicitet - Kategori 4
 • 3.5 Mutagenitet i könsceller - Kategori 2
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2018-10-22
2018-11-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2016-02-29 2018-10-31 Förnyat produktgodkännande
2015-05-25 2016-02-28 Omprövning
2015-05-08 2016-02-28 Ändrat produktgodkännande
2012-03-01 2016-02-28 Förnyat produktgodkännande
2010-03-01 2012-02-29 Produktgodkännande