VectoBac G

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4889
2010-03-19
2015-05-01
2025-04-30
Granulat
2
  • Endast för kontroll av mygglarver i vattenhabitat.

Märkning

  • EUH208 Innehåller Bacillus thuringiensis. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  • P261 Undvik att inandas damm.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.
  • P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
  • P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2017-09-11
2017-09-11
Ändrat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2015-05-01 2025-04-30 Förnyat produktgodkännande
2015-01-01 2015-04-30 Förnyat produktgodkännande
2010-06-24 2014-12-31 Ändrat produktgodkännande
2010-03-19 2014-12-31 Produktgodkännande