DR 1 (ytterligare namn finns)

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4830
2008-04-28
2018-05-01
2028-05-01
Övriga vätskor för direktapplicering (direktanvändning)
3
  • Mot mygg, knott och broms.
  • Minskar risken för bett av fästing.
  • För användning på människa och häst.
  • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.
  • Godkännandet kan komma att återkallas eller ändras innan godkännandetiden löper ut, i enlighet med vad som följer av beslut om det verksamma ämnet i produkten som fattas i enlighet med direktiv 98/8/EG eller förordning (EU) nr 528/2012.
  • De uppdaterade beslutsvillkoren ska senast 6 månader efter det att beslutet trätt i kraft framgå av märkningen av produkten när den släpps ut på marknaden för första gången.
  • Bilaga 1: Ytterligare villkor
  • Bilaga 2: Beslutsmotivering
  • Bilaga 3: Produktrapport

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
2011-11-11
2012-11-22
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2018-03-22
2018-05-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2014-01-01 2018-04-30 Förnyat produktgodkännande
2011-12-20 2013-12-31 Ändrat produktgodkännande
2009-04-28 2013-12-31 Ändrat produktgodkännande
2008-04-28 2013-12-31 Produktgodkännande