DR 1 (ytterligare namn finns)

 

Produktuppgifter

Biocidprodukt

4830
2008-04-28
2014-01-01
2018-04-30
Övriga vätskor för direktapplicering (direktanvändning)
3
  • Mot mygg, knott och broms.
  • Minskar risken för bett av fästing.
  • För användning på människa och häst.
  • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.
  • Godkännandet kan komma att återkallas eller ändras innan godkännandetiden löper ut, i enlighet med vad som följer av beslut om det verksamma ämnet i produkten som fattas i enlighet med direktiv 98/8/EG eller förordning (EU) nr 528/2012.
  • De uppdaterade beslutsvillkoren ska senast 6 månader efter det att beslutet trätt i kraft framgå av märkningen av produkten när den släpps ut på marknaden för första gången.
  • Bilaga 1: Ytterligare villkor
  • Bilaga 2: Beslutsmotivering
  • Bilaga 3: Produktrapport

Märkning

Uppgifter om märkning är inte registrerade i databasen

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
2011-11-11
2012-11-22
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2013-11-29
2014-01-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2018-05-01 2028-05-01 Förnyat produktgodkännande

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2011-12-20 2013-12-31 Ändrat produktgodkännande
2009-04-28 2013-12-31 Ändrat produktgodkännande
2008-04-28 2013-12-31 Produktgodkännande