Floramite 240 SC

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

4832
2008-05-16
2018-08-01
2020-07-31
Suspensions koncentrat (flytande koncentrat)
2 L
 • Mot angrepp av kvalster i odlingar av jordgubbar.
 • Mot angrepp av kvalster i plantskolor och i odlingar av prydnadsväxter.
 • Mot angrepp av kvalster i växthusodlingar av tomat och gurka.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut
Mot angrepp av kvalster i odlingar av hallon och björnbär.
Visa beslut

Märkning

 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
 • H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 • P280 Använd skyddshandskar.
 • P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
 • P333 +P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 • P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
 • P391 Samla upp spill.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. (Rengör inte sprututrustning i närheten av vattendrag/ Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)
Varning
 • 3.9 Specifik organtoxicitet, upprepad exponering - Kategori 2
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 2
 • 3.4 Hudsensibilisering - Kategori 1B

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2018-07-03
2018-08-01
Förnyat produktgodkännande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2017-11-27 2018-07-31 Ändrat produktgodkännande
2017-05-09 2018-07-31 Ändrat produktgodkännande
2016-11-11 2018-07-31 Ändrat produktgodkännande
2016-11-02 2018-07-31 Ändrat produktgodkännande
2015-12-01 2018-07-31 Förnyat produktgodkännande, Ändrat produktgodkännande
2015-05-05 2015-11-30 Omprövning
2008-05-16 2015-11-30 Produktgodkännande