Merit Forest WG

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

4605
2003-09-22
2017-10-01
2018-09-30

Utfasningsinformation

2018-12-20
2018-12-20
2018-12-20
Vattendispergerbart granulat
2 L
 • Mot insektsangrepp på barrträdsplantor.
 • Innehavaren av produktgodkännandet ska i produktens märkning ange hur förpackningar med behandlade plantor ska märkas. Hur förpackningar med behandlade plantor ska märkas framgår av bilaga 3 till beslutet.
 • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • H302 Skadligt vid förtäring
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.
 • P301+P312 VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare .
 • EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
 • SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
 • P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.
 • SPe 8: Farligt för bin. Får inte användas där bin aktivt söker efter föda. Använd inte denna produkt då det finns blommande ogräs.
Varning
 • 3.1 Akut toxicitet - Kategori 4
 • 4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 1

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2018-08-29
2018-09-19
Återkallande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2017-10-01 2018-09-30 Förnyat produktgodkännande
2016-10-31 2017-09-30 Förnyat produktgodkännande
2015-04-01 2016-10-30 Förnyat produktgodkännande
2014-07-31 2015-03-31 Förnyat produktgodkännande
2014-02-01 2014-07-30 Förnyat produktgodkännande
2009-01-01 2014-01-31 Förnyat produktgodkännande
2008-01-01 2008-12-31 Förnyat produktgodkännande
2006-01-01 2007-12-31 Förnyat produktgodkännande
2005-02-09 2005-12-31 Ändrat produktgodkännande
2003-09-22 2005-12-31 Produktgodkännande