Merit Forest WG

 

Produktuppgifter

Växtskyddsmedel

4605
2003-09-22
2017-10-01
2018-09-30

Utfasningsinformation

2018-12-20
2018-12-20
2018-12-20
Vattendispergerbart granulat
2 L
 • Mot insektsangrepp på obarkat virke.
 • Mot skadeinsekter på barrträdsplantor.
 • Tillse att fåglar inte utsätts för medlet.
 • Barrträdsplantor får endast behandlas centralt i plantskola, vid maskinell plantering eller vid efterbehandling av planterade plantor.
 • Central behandling skall utföras i plantskolor o. dyl. med sluten appliceringsmetod där överskottet av behandlingsvätskan recirkulerar eller med metod som godtas av Kemikalieinspektionen.
 • Barrotsplantor skall rinna av före säckning.
 • Behandlat virke ska märkas.
 • Behandling av obarkat virke ska anmälas till den kommun där behandling sker. Behandlingen får påbörjas tidigast 4 veckor efter att anmälan gjorts, om inte kommunen bestämmer annat.
 • Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.
 • Produkter som släppts ut på marknaden före 2014-07-31 behöver inte märkas om med anledning av de nya villkoren.
 • ---------------
 • I märkningen skall följande text ingå:
 • "Personal som arbetar med behandlade plantor eller utför behandling med medlet ska informeras om de miljö- och hälsorisker som medlet kan ge. Förpackning (kartong, säck, ställ o. dyl.) med behandlade plantor ska märkas med särskild etikett (klisteretikett eller knytetikett) som levereras tillsammans med medlet" Vid överlåtelse av medlet ska erforderligt antal etiketter med följande text, i svart på gul botten, omgiven av bred, svart ram överlämnas:
 • "Dessa plantor är behandlade med bekämpningsmedlet Merit Forest WG reg. nr 4605, behörighetsklass 2L. Kan vara irriterande vid kontakt med huden, särskilt i kombination med stickande barr. Använd lämpliga skyddshandskar vid plantering och annan manuell hantering av plantor (långskaftade plasthandskar eller plastbehandlade trikåhandskar eller kortskaftade plasthandskar i kombination med ärmskydd av plast). Arbeta inte utan skyddande kläder på utsatta kroppsdelar (ben, armar, överkropp). Tvätta händer armar och ansikte före rast, måltid, rökning snusning samt efter arbetets slut. Förpackningar och annat material som är förorenat skall ihopsamlas och omhändertas."

Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde (UPMA)

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Användningsområde Beslut

Märkning

 • Vid risk för inandning
 • S253: Använd andningsskydd [halvmask med partikelfilter P2 (tidigare benämning IIb)].

Parallellhandelstillstånd

Namn vid försäljning i Sverige PHT-nr Innehavare av PHT

Ytterligare namn

Ytterligare namn Godkänt
Alternativa namn

Dispenser

Användningsområde Gäller from Gäller tom Visa

Gällande beslut

Detta beslut gäller nu.


2018-08-29
2018-09-19
Återkallande
Kemikalieinspektionen

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2017-10-01 2018-09-30 Förnyat produktgodkännande
2016-10-31 2017-09-30 Förnyat produktgodkännande
2015-04-01 2016-10-30 Förnyat produktgodkännande
2014-07-31 2015-03-31 Förnyat produktgodkännande
2014-02-01 2014-07-30 Förnyat produktgodkännande
2009-01-01 2014-01-31 Förnyat produktgodkännande
2008-01-01 2008-12-31 Förnyat produktgodkännande
2006-01-01 2007-12-31 Förnyat produktgodkännande
2005-02-09 2005-12-31 Ändrat produktgodkännande
2003-09-22 2005-12-31 Produktgodkännande