Utvidgat användningsområde

 

Uppgifter om UPMA

Innehavaren av produktgodkännandet har inget ansvar för eventuella skador på grödan eller uteblivna effekter vid användning av produkten enligt användningsområdet i ett UPMA-beslut.

Det är användaren av produkten som själv bär ansvaret vid användning enligt det utvidgade användningsområdet.

Alla de villkor som gäller för produktens godkännande, gäller även vid användning enligt detta beslut.


5197
2017-03-28
2018-01-02
Mot ogräs i odlingar av morötter och sparris på friland.

Framtida beslut som ännu inte har trätt ikraft

Följande framtida beslut har fattats, men har ännu inte hunnit träda ikraft

Historiska beslut

Följande historiska beslut finns. De har ersatts av senare beslut och har därmed upphört att gälla.

Beslutsdatum Ikraftträdandedatum Gäller tom Ärendetyp(er)
2017-03-28 UPMA